Generelle vilkår og betingelser

1. Anvendelse af generelle vilkår og betingelser

Disse generelle vilkår og betingelser for kasseterminaler, betalingsterminaler, tilbehør samt løbende licenser (Generelle vilkår og betingelser) gælder som aftale mellem NNC og Kunden vedrørende leveringen af Produkter og Serviceydelser. Generelle vilkår og betingelser gælder, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og NNC. Aftalen træder i kraft, når parterne har underskrevet Aftalen, eller når NNC har godkendt ordre, Kunden har afgivet på NNC’ Produkter og Serviceydelser.

2. Definitioner

Følgende definitioner finder anvendelse i disse Generelle vilkår og betingelser:

Indløser betyder NETS som tilvejebringer løsning til at sikre betaling fra Kundes slutkunde til Kundes bank konto.

Kunde betyder den enhed, der har indgået aftale med NNC vedrørende levering af Produkter og Serviceydelser.

NNC betyder No Name Company SE Nr. 38234978, som ordren er afgivet til, eller den enhed, der er anført på ordrebekræftelse, faktura eller andet købsdokument modtaget af Kunden på tidspunktet for Kundens køb af Produktet eller Serviceydelsen.

Licens betyder den løbende afgift for brug af NNC’s software til kasseterminaler eller løbende afgift for brug af betalings-terminaler samt ydelse for support- og rapporteringsydelser, som NNC leverer til Kunden.

Produkt betyder det af NNC leverede produkt, dækkende såvel hardware som software.
Erstatningsydelse betyder ethvert produkt eller ydelse til afhjælpning af fejl i Produktet og erstatning af samme i henhold til beskrivelsen i afsnit 9.

Serviceydelse betyder både licenser, hardware samt Erstatningsydelse.

Transaktionen betyder det gennemførte salg på kasseapparat eller ved betalingsterminal den gennemførte, elektroniske betaling og overførsel fra slutkundes-/-købers konto til Kundens konto.

3. kundens generelle forpligtelser

Kunden er forpligtet til at tilvejebringe de nødvendige oplysninger i den form, NNC har anmodet om, så NNC kan levere Produkter og Serviceydelser rettidigt.

Kunden skal sikre nøjagtigheden af egne oplysninger, i det omfang det påvirker tilgængeligheden af og sikkerheden omkring Produkter og Serviceydelser, og informere NNC om enhver ændring i sådanne oplysninger, herunder men ikke begrænset til ændring af Kundens post- og salgsadresse. Kunden er forpligtet til at sikre, at de oplysninger, den giver til NNC, er fejlfri og til enhver tid opdaterede. Kunden er ansvarlig for enhver forsinkelse og sikkerhedsrisiko, herunder enhver anden risiko som følge af forkerte eller manglende oplysninger. Kunden er forpligtet til at sikre, at den er berettiget til at videregive førnævnte oplysninger til NNC. Kunden må ikke ændre Produktet eller anvende det sammen med software, som ikke er godkendt af NNC.

Kunden skal følge NNC’ skriftlige instrukser vedrørende brug af Produktet og ydelser og opdatere, eller give NNC tilladelse til at opdatere, den software, der indgår i Produktet, efter NNC’ anmodning. Enhver brug af softwareversioner, der er ældre end de 2 nyeste versioner, sker på Kundens egen risiko.
Kunden er forpligtet til at sikre, at den har indgået de relevante aftaler med indløseren af transaktioner, andre leverandører af betalingsydelser og sin bank i forbindelse med og før brug af Produktet. Kunden afholder alle omkostninger i forbindelse med brug af Produktet, fx til elektricitet, kommunikation og terminaltilbehør.

Kunden accepterer ved denne aftale at indgå aftale med Indløser (NETS) om at alle elektroniske betalinger, som foretages via Produktet, vil ske på basis af aftale indgået direkte mellem Indløser og Kunde og til de i denne aftale givne transaktionsomkostninger.

Såfremt kunden efter indgåelse af denne Aftale (Generelle vilkår og betingelser) ikke ønsker at indgå aftale med Indløser, er NNC ikke forpligtet til hel eller delvis kreditering af faktureret eller betalt beløb. Hvis kunden ønsker at anvende anden Indløser eller et af 3’mand leveret software, der er sammenlignelig med NNC’s produkt, er NNC berettiget til at fakturere en bod på 3 gange det aftalte beløb for hardware samt licens for de første 6 måneder.

Hvis Produktet er integreret i Kundens kasseapparat, er kunden for egen regning og risiko ansvarlig for integrationen ved hjælp af NNC’ grænsefladespecifikation og for systemtest.

Kunden må ikke anvende tape, klistermærker eller an det materiale på Produktet uden NNC’ forudgående skriftlige samtykke.

4. NNC’s generelle forpligtelser

NNC er forpligtet til at sikre, at Produktet , i det omfang den involverer behandling af betalingskortoplysninger, opfylder krav, som er fastsat af kortorganisationer og myndigheder, herunder PCI DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard).

NNC er forpligtet til at levere Produkter og Serviceydelser til Kunden i overensstemmelse med aftalen mellem parterne. Kunden er forpligtet til at undersøge og teste Produkterne umiddelbart efter levering. Levering anses for at være accepteret, hvis Kunden ikke indgiver en skriftlig klage, der beskriver de konstaterede fejl inden for syv (7) dage fra levering. Hvis Kunden er ansvarlig for den forsinkede levering, er NNC berettiget til at angive et nyt leveringstidspunkt. NNC er desuden berettiget til at kræve dækning for enhver udgift som følge af en sådan forsinkelse fra Kundens side.

NNC er ikke ansvarlig for funktionaliteten eller tilgængeligheden af tredjepartsydelser, fx telekommunikations- eller indløsnings- ydelser.

NNC er forpligtet til at yde telefonsupport i det tidsrum, der til enhver tid er angivet på NNC’ hjemmeside Der kan blive opkrævet særskilt gebyr for telefonsupport.

NNC er berettiget til at ændre eller opdatere Produkterne og/eller Serviceydelserne efter behov og erstatte Kundens Produkt med et Produkt med tilsvarende funktionalitet.

NNC er desuden berettiget til at afbryde brugen af Produkterne i det omfang det er nødvendigt med henblik på reparation, service eller forbedring af Produktet eller med anden rimelig begrundelse. NNC er forpligtet til at informere Kunden om enhver afbrydelse af Produktet i god tid.

5. Intellektuel ejendomsret

Software, der til enhver tid er installeret i Produktet, tilhører NNC og/eller tredjemand, og NNC og/eller tredjemand ejer desuden alle intellektuelle ejendomsrettigheder til Serviceydelsen.

Mod betaling af licens samt oprettelsesafgift tildeler NNC Kunden en ikke eksklusiv ret til at bruge den software, der indgår i Produkterne. Retten gælder i aftalens løbetid, med henblik på at bruge Produkterne til det formål, de er beregnet til, og i overensstemmelse med NNC’ til enhver tid gældende instrukser. Kunden er ikke berettiget til at overdrage, ændre eller kopiere softwaren.

6. Løbetid og opsigelse af aftalen

Medmindre andet er aftalt skriftligt, gælder aftalen i en periode på fireogtyve (24) måneder (Fast aftaleperiode).

Når den Faste aftaleperiode er udløbet, gælder aftalen fortsat, indtil andet er aftalt, og begge parter kan opsige aftalen med halvfems (90) dages skriftligt varsel.

NNC er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen og bringe leveringen af Serviceydelser til ophør med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel, hvis Kunden har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af aftalen;

Kunden har indgivet konkursbegæring eller anmodet om gældssanering, er trådt i likvidation eller på anden vis er erklæret ude af stand til at opfylde sine aftaleforpligtelser;

Den hardware eller software eller de kommunikations linjer, Kunden anvender, efter NNC’ mening udgør en sikkerhedsmæssig risiko for Produkterne eller ydelserne, eller Kundens drift på anden vis indebærer en risiko for datasikkerheden, og Kunden ikke har afhjulpet situationen trods skriftlig meddelelse fra NNC; eller Kunden bruger Produktet eller Serviceydelse i strid med NNC’ instrukser.
Hvis aftalen opsiges af NNC i den Faste aftaleperiode som følge af forhold, som Kunden er ansvarlig for, er NNC berettiget til straks at fakturere Kunden for alle servicegebyrer vedrørende den resterende Faste aftaleperiode.

Hvis aftalen opsiges, vil forudbetalte gebyrer ikke blive tilbagebetalt.

Kunden forpligter sig til for egen risiko og regning at returnere ethvert lejet Produkt til NNC inden for ti (10) arbejdsdage fra opsigelsen af aftalen i samme stand, som Kunden modtog Produktet i (bortset fra normal slitage). Hvis Kunden undlader at returnere Produktet, er NNC berettiget til at afhente Produktet for Kundens regning eller fakturere Kunden for salgsprisen for Produktet eller et tilsvarende produkt. Alternativt er NNC berettiget til at opkræve det månedlige gebyr, indtil Produktet er returneret.

7. Midlertidig standsning af serviceydelsen

Hvis Kunden har en ubetalt forfalden faktura, er NNC berettiget til at forhindre brug af Produktet helt eller delvist, der anvendes af Kunden, indtil det fulde fakturabeløb er betalt. NNC er ikke ansvarlig for tab og skader som følge af midlertidig standsning af Serviceydelsen, herunder tab af tilbageholdte betalingstransaktioner i Produktet.

NNC er berettiget til at forhindre brug af Serviceydelsen eller et Produkt anvendt af Kunden frem for eller ud over den opsigelsesmulighed, der er anført i afsnit 6. NNC er forpligtet til uden ugrundet ophold at informere Kunden om enhver foranstaltning truffet i henhold til dette afsnit 7.

Kunden er forpligtet til at betale alle licenser, hvis Serviceydelsen sættes i bero midlertidigt.

Serviceydelsen vil blive aktiveret igen, når Kunden har betalt de forfaldne beløb, herunder påløbne renter og evt. inkassogebyrer, og i øvrigt opfylder kriterierne i Generelle vilkår og betingelser.

NNC er berettiget til at opkræve et gebyr fra Kunden for genaktivering af Serviceydelsen.

8. Leje af produkter

Afsnit 8 gælder kun, hvis Kunden har lejet et Produkt.

Produktet er NNC’ ejendom. Kunden er ikke berettiget til at sælge, lease, pantsætte eller på anden vis overdrage Produktet eller dele deraf til tredjemand eller anvende Produktet til andre formål end det til NNC oplyste ved Aftalens indgåelse.

Kunden er forpligtet til at behandle Produktet med den nødvendige omhu og i overensstemmelse med NNC’ til enhver tid gældende instrukser.

Kunden er forpligtet til at informere NNC uden ugrundet ophold, hvis Produktet er beskadiget eller bortkommet, og Kunden er ansvarlig for enhver udgift og ethvert erstatningsansvar som følge af et beskadiget eller bortkommet Produkt, herunder serviceydelser faktureret til Kunden.

9 Erstatningsydelse

Hvis et lejet Produkt bliver defekt, eller et købt Produkt på anden vis bliver genstand for en Erstatningsydelse, kan Kunden kontakte NNC’ telefonsupport. Hvis defekten ikke kan afhjælpes pr. telefon, er NNC forpligtet til at tilvejebringe et produkt af tilsvarende type og stand (som kan være brugt).

Hvis Produktet bliver defekt på grund af forkert brug, ikke-normal håndtering, tab eller beskadigelse af Produktet, ikke-autoriserede indgreb eller ændringer, tab af væsker på Produktet, vandalisme, tyveri, brand, oversvømmelse, lynnedslag eller omstændigheder relateret til Kundens fysiske miljø, fx statisk elektricitet, manglende hensyn til miljøkrav, defekte kabler, fejl i netværks- forbindelse, manglende strømforsyning, kommunikationslinjer o.l., er Kunden, uanset førnævnte, ansvarlig for skaden, og NNC er berettiget til at fakturere Kunden for reparationer og Erstatningsydelser.

NNC er berettiget til at opkræve et servicegebyr for levering af erstatningsenheden. Kunden forpligter sig til for egen regning at returnere det defekte Produkt til NNC senest ti (10) dage efter at have informeret NNC om det defekte Produkt. Hvis det defekte Produkt ikke returneres til NNC, er NNC berettiget til at fakturere Kunden for et månedligt gebyr for det defekte Produkt, indtil Produktet er returneret.

NNC’ ansvar for fejl og mangler i Produktet i henhold til Erstatningsydelsen er begrænset til opfyldelsen af sine forpligtelser under dette afsnit 9.

10 Produktkøb
Afsnit 10 gælder kun, hvis Kunden har købt et Produkt.
Ejendomsretten til Produktet, undtagen den software der er installeret på Produktet, overgår fra NNC til Kunden, når Kunden har betalt den fulde købspris for Produktet. Ansvaret og risikoen vedrørende Produktet overgår fra NNC til Kunden ved levering. Kundens brugsret til den software, der indgår i Produktet, er underlagt afsnit 5.

NNC forpligter sig til at sikre, at det købte Produkt opfylder sikkerhedskrav og andre krav fra indløser på tidspunktet for levering af Produktet til Kunden. Hvis obligatoriske sikkerhedskrav eller andre krav til Produktet (undtagen software) pålagt af indløseren efter levering kræver en ændring i eller opgradering af Produktet, er Kunden ansvarlig for at opgradere/erstatte Produktet og alle gebyrer i relation dertil.
NNC forpligter sig til gratis og uden ugrundet ophold at afhjælpe enhver fejl og mangel i Produktet som følge af materialer og konstruktions- eller produktionsfejl, som Kunden rapporterer skriftligt inden for tolv (12) måneder fra leveringsdatoen og inden for tredive (30) dage fra opdagelsen af fejlen eller manglen. En sådan afhjælpning kan ske ved levering af en Erstatningsydelse til Kunden efter NNC’ skøn. Efter tolv (12) måneder er NNC ikke længere forpligtet til at udbedre fejl og mangler. Kunden er forpligtet til for egen risiko og regning at levere Produktet til NNC’ adresse med henblik på reparation. NNC er forpligtet til at betale udgifterne for returnering af det reparerede Produkt til Kunden.

Den ovenfor beskrevne afhjælpning dækker ikke almindelig normal slitage af Produktet og reparationer som følge af en fejl forårsaget af (a) en ekstern årsag, fx et uheld, forstyrrelser i elforsyningen, lyn-skader, brand eller vand-/væskeskade; (b) upassende brug af Produktet eller skødesløshed eller forsømmelse vedrørende brug, service og rengøringsinstrukser for Produktet; (c) ændringer eller reparationer udført eller tilbehør anvendt af Kunden eller en tredjepart, som er i strid med instrukserne; eller (d) forsømmelse af krav til brugermiljøet for Produktet.

Hvis det vurderes, at den defekt eller fejl, som Kunden har rapporteret, ikke er dækket af de ovenfor nævnte afhjælpnings- foranstaltninger, er NNC berettiget til at fakturere Kunden for at undersøge og identificere fejlen eller manglen. NNC er desuden berettiget til at fakturere Kunden for aftalte reparationer af fejl og mangler, som ikke er dækket.

NNC’ erstatningsansvar for fejl og mangler i Produktet er begrænset til opfyldelsen af afhjælpningsforpligtelser i henhold til og beskrevet i afsnit 10.

11. Servicegebyrer

Kunden er forpligtet til at betale gebyrerne for Produkter og Serviceydelser og andre gebyrer angivet i NNC’ til enhver tid gældende listepriser i overensstemmelse med afsnit 14.

Betalingsbetingelserne er fjorten (14) dage netto fra fakturadato. Eventuelle bemærkninger vedrørende fakturaen skal sendes separat, og det ubestridte beløb betales inden forfaldsdatoen. Bemærkningerne skal sendes skriftligt. Enhedsspecifikke administrationsgebyrer, gebyrer for erstatningsenheder og porto/fragt opkræves i forbindelse med levering af enheder og erstatningsenheder. Betalingsforpligtelsen træder i kraft, når Produktet er leveret til Kunden.

Der opkræves renter på forfaldne betalinger i overensstemmelse med den gældende rentelov.

NNC er berettiget til at inddrive forfaldne betalinger samt inkasso- og administrationsgebyrer og påløbne morarenter i overensstemmelse med gældende lovgivning eller overdrage sådanne fordringer til tredjemand med henblik på inddrivelse.

12. Ansvarsbegrænsning

NNC kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte eller tilfældige tab, driftstab, følgetab, krav fra tredjemand og/eller tabte data, indtjening, kunder, goodwill eller renteindtægter. NNC er ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for skader, som kunne være forårsaget af den midlertidige standsning af Serviceydelsen i henhold til afsnit 7.

NNC’ ansvar for direkte skader er begrænset til et beløb svarende til de servicegebyrer, Kunden har betalt til NNC i henhold til aftalen i den periode på 6 (6) måneder, der går forud for skaden.

NNC er alene ansvarlig for egne Serviceydelser og handlinger. NNC kan derfor under ingen omstændigheder holdes erstatningsansvarlig for fejl/mangler eller forsinkelser eller anden manglende opfyldelse af sine forpligtelser, i det omfang at dette skyldes handlinger fra Kundens eller tredjemands side.

13. Force majeure

NNC er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af manglende overholdelse af sine forpligtelser i forbindelse med omstændigheder uden for NNC’ kontrol. Selv i områder, hvor strengere ansvarsregler gælder, kan NNC ikke holdes ansvarlig for tab opstået som følge af:

• Nedbrud i eller manglende adgang til it-systemer eller skade på data i disse systemer af en af de nedenfor anførte årsager, uanset om NNC eller tredjemand er ansvarlig for driften af sådanne systemer
• Svigt i strømforsyningen eller i systemer til telekommunikation, lovgivningsmæssig eller administrativ intervention, naturkatastrofer, krig, revolution, civile uroligheder, sabotage, terrorisme eller vandalisme (herunder virusangreb og hacking af computere)
• Strejker, lockouts, boykotter eller blokader, uanset om konflikten er rettet mod eller initieret af NNC eller NNC’ organisation og uanset årsagen til en sådan konflikt. Det ovenfor anførte gælder også, hvis konflikten kun påvirker dele af NNC og andre omstændigheder, som er uden for NNC’ kontrol.

14. Ændringer

NNC er berettiget til at ændre disse Generelle vilkår og betingelser samt priser med én (1) måneds forudgående varsel. En sådan meddelelse kan fx. sendes pr. e-mail. Kortere varsel kan forekomme, i det omfang at en ændring sker som følge af krav fra offentlige myndigheder, indløsere og andre leverandører af betalingsløsninger eller kortorganisationer, eller af andre sikkerhedsmæssige årsager.

Der er ikke krav om varsel, hvis der er tale om en mindre ændring, eller hvis den er til fordel for Kunden.
Kunden er forpligtet til at oplyse en e-mailadresse til NNC, som en sådan meddelelse kan sendes til.

Kunden er selv forpligtet til at informere NNC om enhver ændring af Kundens mailadresse, og Kunden påtager sig ansvaret for Kundens manglende modtagelse af en meddelelse om en aftaleændring, hvis Kunden har undladt at informere NNC om en ændring af sin e-mailadresse.

Hvis ændringen ikke skyldes et ufravigeligt krav fra en kortorganisation eller indløser, lovgivningen, bestemmelser eller en retskendelse eller dom afsagt af en myndighed, og ændringen er til ugunst for Kunden, er Kunden berettiget til at opsige aftalen, inden ændringen træder i kraft ved skriftligt at informere NNC derom, uanset den Faste aftaleperiode. Hvis Kunden ikke har opsagt aftalen skriftligt, inden ændringen træder i kraft, anses Kunden for at have accepteret de nye vilkår og betingelser, og Kunden vil være bundet af de nye aftalebestemmelser.

15. Databeskyttelse

Personlige oplysninger for personer med tilknytning til Kunden (kontaktpersoner mv.) vil blive behandlet af NNC som dataansvarlig, for at i) levere tjenesterne og opfylde sine forpligtelser i henhold til denne aftale, ii) undersøge Kundens kreditværdighed i overensstemmelse med aftalens gældende vilkår, vi). De personlige oplysninger omfatter oplysninger om kontaktpersoner behandlet med henblik på kontakt, support mv. Kunden påtager sig en forpligtelse til at informere sine medarbejdere og andre repræsentanter om videregivelse mv. af personlige oplysninger til NNC som led i aftalen med henblik på de ovenfor nævnte formål og om, at information om NNC’ behandling af personlige oplysninger kan findes på NNC’ hjemmeside.

Som databehandler af Kundens kunder vil NNC endvidere behandle personlige oplysninger på vegne af Kunden. De personlige oplysninger omfatter transaktionsdata, herunder kortdata og andre betalingsoplysninger. Behandlingen af personlige oplysninger reguleres af aftalen om databehandling, som er en del af aftalen og tilgængelig på nonamecompany.dk/generelle-vilkaar-og-betingelser/

16. Fortrolighed

Parterne er forpligtet til at behandle alle oplysninger vedrørende aftaleforholdet mellem Kunden og NNC fortroligt. Tavsheds- pligten gælder, medmindre andet er aftalt eller i tilfælde, hvor en part er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger i henhold til lov, bestemmelser eller en dom afsagt af en offentlig myndighed, eller hvor de pågældende oplysninger allerede er offentligt tilgængelige, og dette ikke skyldes den anden parts misligholdelse.

NNC er berettiget til at videregive oplysninger om Kunden til kortorganisationerne, tekniske underleverandører, salgspartnere, indløsere og andre virksomheder med henblik på at dokumentere opfyldelse af sikkerhedskrav og andre krav samt for at levere Serviceydelserne til Kunden.

Kunden giver sit samtykke til, at NNC må videregive oplysninger om Kunden (fx. kontaktoplysninger, oplysninger vedrørende aftalen og oplysninger om kunderelationen med NNC) til andre selskaber i NNC-koncernen til brug for fx. markedsføring og salg af produkter og serviceydelser, herunder digital markedsføring (mail). Modtagere af digital markedsføring kan altid fravælge at modtage yderligere markedsføring fra NNC og beslægtede selskaber.

17. Andre vilkår og betingelser

NNC er berettiget til at optage ethvert opkald foretaget til eller fra NNC’ servicenumre. Optagelserne må kun håndteres af personer med de nødvendige beføjelser. Optagelserne bruges til behandling af klager, kvalitetskontrol og træning af medarbejdere.

NNC er berettiget til at kontrollere Kundens kreditværdighed ved aftalens indgåelse og i aftalens løbetid for at sikre, at Kunden er i stand til at overholde sine aftaleforpligtelser.

NNC er berettiget til at bruge Kunden som reference i forbindelse med markedsføring.

NNC er berettiget til at overdrage aftalen til en virksomhed inden for NNC-koncernen uden Kundens samtykke. NNC er berettiget til og uden Kundens samtykke at overdrage aftalen til tredjemand, hvis

NNC sælger aktiviteter omfattet af aftalen til tredjemand. I sådanne tilfælde vil aftalen fortsætte uændret, hvor den nye ejer overtager NNC’ rolle som aftalepart.

Kunden er ikke berettiget til at overføre eller på anden vis overdrage aftalen til tredjemand, hverken helt eller delvist, uden NNC’ forudgående skriftlige samtykke. En ændring af CVR- nummer vil til enhver tid blive betragtet som en overdragelse og kræver en ny aftale med NNC.

18. Gældende lov og konfliktløsning

Denne aftale er underlagt dansk lov. Enhver konflikt, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen skal først og fremmest søges løst gennem forhandlinger mellem parterne. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal konflikten løses ved domstolen i distrikt, hvor NNC har registreret adresse, og denne som første instans.

19. Særlige vilkår og betingelser – betalinger

Vilkårene i dette afsnit 20 gælder for aftaler med NNC A/S. De Generelle vilkår og betingelser gælder ligeledes. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de Generelle vilkår og betingelser og vilkårene i dette afsnit, har vilkårene i dette afsnit forrang.

Ved at acceptere disse Særlige vilkår og betingelser indvilliger Kunden i at betale alle forfaldne betalinger ved at bruge betalingstjenesten Leverandørservice. Alle betalinger faktureres, når Produktet er sendt fra NNC, og forfalder til betaling på det tidspunkt, der er angivet i ordrebekræftelsen eller prislisten.

20. Gyldigheden af generelle vilkår og betingelser

De Generelle vilkår og betingelser gælder fra 01.12.2018 og erstatter enhver tidligere bestemmelse, der har været gældende for aftalen mellem NNC og Kunden.

DanishEnglish